Villkor för personuppgifter

GDPR och personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Därför har vi upprättat en tydlig policy för hur vi hanterar GDPR och personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

coronavirus och personuppgifter


Det finns bestämmelser i dataskyddsregelverket som innebär att arbetsgivare får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten. En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.


När det gäller coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att känna till följande:

Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.

Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.


Uppgifter om att någon är satt i karantän (som inte innehåller närmare information om orsaken) anses inte som en personuppgift om hälsa.


Även om uppgifter om att någon återvänt från ett riskområde eller är i karantän inte är att anse som en hälsouppgift är det fortfarande en personuppgift. Av detta följer vissa krav på behandlingen av uppgiften enligt dataskyddsförordningen, bland annat måste de grundläggande principerna följas och behandlingen kräver en rättslig grund.


Vi är personuppgiftsansvarig

Vi är en aktör som tillhandahåller konsultationstjänster, rågdivning framför allt inom management, ledarskap, medarbetarskap och organisationsutveckling, men vi har också legitimerad personal som har ett personuppgiftsansvar. En allmän utgångspunkt är att varje aktör med förankring i bland annat företagshälsovård, arbetsgivare och underleverantör (av vårdtjänster) är personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för verksamheten.


Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Utgångspunkten är att den part som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig, dvs. den som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas.


 • För behandling av personuppgifter som vi utför i egenskap av vårdgivare är vi personuppgiftsansvarig.
 • För behandling av personuppgifter som vi utför i egenskap av personuppgiftsbiträde till kunden ska villkoren regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal


En annan faktor av betydelse är den personuppgiftsansvariges funktion, vilket inom exempelvis företagshälsovården kan hänföras till det vårdansvar som varje FHV har i egenskap av vårdgivare samt de personuppgiftbehandlingar som vanligtvis utförs inom ramen för en sådan verksamhet.


Övriga omständigheter som talar för att ett personuppgiftsansvar föreligger är bl.a. om part varit initiativtagare till behandlingen, personuppgifter behandlas utan instruktioner från annan part, samt part bestämmer bevarandetider och tillgång till personuppagifterna.


Vid frågor kontakta gdpr@relationalmanagement.se


Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR så titta på www.datainspektionen.se

PsyCons Relational Management® AB:s villkor för personuppgifter


När registreras uppgifterna?

PsyCons Relational Management AB registrerar dina personuppgifter:

 • när du tar kontakt med oss på www.relationalmanagement.se , www.r-m.se , eller www.psycons.se 
 • när du beställer en prenumeration av nyhetsbrev
 • när du anmäler dig till våra utbildningar, seminarier eller kurser
 • när du deltar i kampanjer och aktiviteter som vi ordnar
 • när du blir licensierad instruktör/konsult för RM
 • när du registrerar dig som användare av vårt utbud av material, koncept och våra pedagogiska instrument.


Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

 • Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t ex namn, e-postadress och telefonnummer. Utöver de uppgifterna lagras även IP-nummer. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t ex adressuppdateringar.
 • När du blir licensierad konsult hos oss sparas din mailadress, postadress och dina företagsuppgifter. Dessa används för att kunna skicka bekräftelse på uppdrag,  bjuda in till nätverksträffar, kurser, utbildningar samt för att betala ut ersättning när detta är aktuellt.


Cookies

 • PsyCons Relational Management webbplats använder sig ibland av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies informeras om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till samt hur de kan undvikas.
 • På www.PsyCons Relational Management.se använder vi så kallade sessioncookies för statistik, alltså för att mäta antalet besökare på sajten, vilka som är återkommande och vilka som är förstagångsbesökare. Dessa cookies är temporära, det vill säga att de lagras tillfälligt på användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs.
 • Du kan undvika cookies genom att ställa in detta i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpavsnitt för mer information. Kom ihåg att vissa funktioner på sajten då kan sluta fungera som det är tänkt.


Vad används dina personuppgifter till?

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera prenumerationer, kursinbjudningar, nätverksträffar samt för eventuella faktureringsändamål. Personuppgifterna används även för att upprätthålla och utveckla kundrelationen. Personuppgifterna utgör också underlag för analyser, statistik, uppföljning, affärsutveckling samt för marknadsföringsändamål.


Hur länge sparas uppgifterna?

 • Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.


Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära ändring av uppgifterna, begära att bli borttagen eller meddela om du inte vill att uppgifterna ska användas för marknadsföring. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
 • Du har även möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av PsyCons Relational Management AB.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 • Det är endast PsyCons Relational Management AB som har tillgång till dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part utanför PsyCons Relational Management AB.


Samtycke

 • Genom att du godkänner Personuppgiftspolicyn vid lämnande av dina uppgifter till PsyCons Relational Management AB samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter såsom anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt samtycke genom att skriftligt meddela detta till adressen nedan.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?

PsyCons Relational Management AB

Telefon: 072-578 71 67

E-post: info@psycons.se

Organisationsnummer: 556885-4466