Teamutveckling

Teamutveckling

Hur får du människor som team att prestera på topp i komplexa förändringsmiljöer?


Hur når du maximal utväxling på teamets kapacitet och individers individuella och samlade kunskap, förmåga och färdighet?


Vi menar att samtidigt som människor mår bra vid framgång, är framgång resultatet av att må bra.


Våra licensierade konsulter erbjuder workshops, seminarier och utbildningar i det vi kallar Energi Drivande Team. Uplägg varierar från 1-8 dagar till längre och mer eller mindre omfattande projekt för att stärka affären, det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckla relationer etc.


 • Vill du införa Energi Drivande Team hos er?
 • Söker ni utveckling som ledningsgrupp?
 • Vill du arbeta med förändringsprocesser? Du kanske rent av har en stor förändring på gång och behöver hjälp att få medarbetare och team att investera i förändringen både som individer och som team?
 • Vill du på allvar få igång en lärande organisation?
 • Vill du stärka och utveckla medarbetarskapet tillsammans med det transformerande ledarskapet?
 • Vill du utveckla teamet för ökad trivsel och prestation för att stärka affären?
 • Vill du arbeta med konkreta utmaningar- och eller problem som exv. konflikter, samarbetssvårigheter, bristande kommunikation, vantrivsel eller långdragna surdegar?
 • Vill du implementera ett systematiskt arbetamiljöarbete?


Vad främjar utveckling och motivation i team?

I en studie kring "utveckling och motivationskrafter i företag och organisationer" mellan åren 2001-2009, frågade vi medarbetare och chefer vad de ansåg vara mest centralt för att trivas och prestera. Totalt svarade 5 480 medarbetare, 90 företag/organisationer deltog i undersökningen och fördelningen var 39st från privat sektor och 51st från offentlig sektor.


Det mest centrala principerna för att trivas och prestera i enlighet med vår studie sammanfattas enligt följande;


 1. Goda relationer (med arbetskamrater).
 2. Intressanta, utmanande arbetsuppgifter.
 3. Att ha roligt, Glädje (humor, lekfullhet, kreativitet).
 4. Återhämtning och reflektion.
 5. Feedback och bekräftelse på det jag gör och den jag är.
 6. Ordning och reda, Begriplighet (jmf KASAM).
 7. Balans mellan krav och utmaning (jmf KASAM hanterbarhet).
 8. Jag är viktig, jag gör skillnad (jmf KASAM meningsfullhet).
 9. Stöd (stödsystem, medarbetarskap, ledarskap, rutiner, struktur mm.)
 10. Sund och säker arbetsmiljö (fysiskt, psykosocialt).
 11. Fördelaktig semester och andra förmåner.
 12. Bra lön.De psykosociala faktornerna har stor betydelse för affärsmässig framgång, motivation och trivsel

under åren 1994-2013 har vi genomfört vår PSQ - Psyko Social Qmpass i mer än 500 företag och organisationer. Vi har en referensdatabas med mer än 15.000 respondenter. De mest central organiserande principerna som framgår vid analys av de svar vi har är att de finns ett antal centralt organiserande principer som klargör förutsättningarna för att "tio-i-topp" listan som vi beskriver ovan ska iscensättas. Dessa principer är;

 • Att få arbeta med uppgifter som jag är intresserad av, arbetsuppgifter som väcker min nyfikenhet på ett utmanande sätt.
 • Att de människor jag ska utföra mina dagliga sysslor med också är intressanta och inspirerande.
 • Att jag är trygg med de människor jag ska utföra mina arbetsuppgifter med.
 • Att jag på ett avslappnat sätt kan ha roligt och få återhämtning, reflektion och avkoppling naturligt i min arbetsvardag.
 • Att det finns ett naturligt ”lekutrymme” där jag tillsammans med andra kan spåna på idéer, dela tankar, farhågor och förhoppningar och på ett kreativt och innovationskraftigt sätt resonera om såväl framtid, nutid och dåtid.
 • Att jag på ett naturligt sätt har det utrymme som behövs för att få feedback, återkoppling och spegling på det jag presterar. Det handlar i första hand om att få feedback på det jag lyckas med, snarare än kritik för det jag misslyckas med.
 • Att jag kan känna mig stolt både för den jag är och för det jag presterar.
 • Att jag i min arbetsvardag får bekräftelse på att jag är ”OK” för den jag är oavsett hur jag ser ut, mina egenheter, min bakgrund, mina intressen, mina styrkor och mina svagheter.
 • Att jag i den sociala kontexten upplever mig som viktig. Jag har betydelse, mina uppgifter är meningsfulla och jag gör skillnad.
 • Att jag på ett konkret och naturligt sätt får bekräftelse om och på vilket sätt jag är ”på rätt väg” i det sammanhang jag befinner mig i.Modell för Energi Drivande Team

Utifrån vår organiserande princip om att utveckling sker genom relationer, är Energi Drivande Team ett koncept som fokuserar på ovan angivna faktorer som främjar relationer mellan individer i teamet för att nå framgångsrik affärsutveckling i kombination med utveckling av den goda arbetsmiljön med intresse, glädje, stolthet och stöd.


Med den Energi Drivande Processen i Relational Management, illustrerar vi hur teamets framgång utgår från individens initiativ för att ta ansvar för helheten.


Framgång bottnar i att individen investerar i helheten och att helheten investerar i varje individ.


Den energi som främjar individers förmåga till empati, ansvar, kreativitet, aktivitet, nytänkande och lärande är intresse, glädje och stolthet.


Följande faktorer krävs för att hålla den Energi Drivande Processen igång;

 • ”Tillräckligt goda” faktamässiga omständigheter, ”hur vi har det speglar hur vi tar det”.
 • Gemensamt antagna och organiserande principer som bottnar i ett positivt förhållningssätt och optimistiskt tänk om det som varit, det som komma skall och om här och nu.
 • Individuella behov som synkroniseras med behov hos teamet och organisation för att delen ska främjas av att investera i helheten samtidigt som helheten främjas av att investera i varje del.
 • Fokus på beteenden som håller den goda energin levande. Lyft fram och premiera beteenden som bidrar till framgång då dessa beteenden i sin tur bidrar till att må bra som i sin tur bidrar med god energi som i sin tur bidrar till att nå business performance, trivsel och prestationPrinciper för att hålla den energi drivande processen levande


Jag är jag!

Jag gör mitt bästa och vill andra väl!

Jag tar ansvar för mina handlingar, principer och behov!

Jag är medveten om att min verklighet inte är allas verklighet!

Jag frågar när jag inte förstår och förutsätter att andra gör det också!


Vi är Vi!

Vi tillsammans är mer än var och en tillsammans!

Vi respekterar varandras olikheter som en tillgång!

Var och en väljer sig själv utan att välja bort varandra!


Nu är det Nu!

Det som har hänt, händer inte nu!

Det vi tror kommer att hända, händer inte nu!

Det vi vill ska hända sedan, börjar nu!


Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta oss!