Principer för utveckling genom relationer®

Principer för utveckling genom relationer®

Utveckling genom relationer® innebär för oss att du visar dig för den du är som du är inför vem som helst när som helst.  1. Alla i organisationen medverkar i din utveckling precis som du medverkar i alla andras utveckling. Allt du gör i vardagen har ett klart uttalat mål att nå personlig utveckling. Ditt syfte är att växla upp din kognitiva och emotionella grad av mognad i relation till ständigt skiftande krav och förväntningar i din omgivning. Din utveckling är meningsfull för dig samtidigt som den är värdefull, rent av ovärderlig för din organisation.


  1. Sårbarhet är en styrka och misstag leder till utveckling. Alla i organisationen känner till och förstår dina styrkor och det du kämpar med i vardagen för att utvecklas. Du visar dig som den du är med sårbarhet och transparens. Du är öppen och ärlig med dina tankar, känslor och behov. Alla ger dig stöd på ett genuint och ärligt sätt. Alla vill verkligen att du ska lyckas.


  1. Du utvecklas med optimal frustration i gränslandet mellan lust och olust. Du får ett balanserat stöd i din organisation för att övervinna personliga hinder och begränsningar som du möter i vardagen såsom att möta din skam, rädsla eller oro. Du får också hjälp att förstå såväl implicita som explicita beteenden som hindrar utveckling och förstärka beteenden som hjälper dig med din utveckling.


  1. Träning ger färdighet, färdighet leder till utveckling. Du tränar och praktiserar dagligen med din utveckling. Med stora och små penseldrag växer din komfortzon hela tiden när det gäller omfång, bredd och djup. 


  1. Meningen med utveckling är utveckling av mening. På ett öppet och systematiskt sätt, delar du stolt med dig när du upptäcker en mer utvecklad version av dig själv. När du förstår att du förstår världen med fler nyanser än tidigare, innebär det samtidigt goda konsekvenser för organisationen och positiva resultat för verksamheten i övrigt. Den mening du ser i att ständigt utmana dig själv, förändras i takt med att du hela tiden växlar upp ditt mentala ramverk och din emotionella mognad.


  1. I allt som händer, finns det utveckling. Oavsett vad det är som händer med bra eller mindre bra konsekvenser för dig eller organisationen i övrigt så finns här lärdomar att göra, där utveckling kan ske.  Det är inte dina avsikter, det du gör eller de resultat du uppvisar som i slutändan ger positivt utfall för helheten, det är din utveckling. Ständiga förbättringar i all ära, men det är också viktigt att belysa hur förbättringar inte alltid leder till utveckling, men att all utveckling leder till förbättring.


  1. Alla har makt, inflytande och påverkar utveckling. Formell roll eller rang ger dig varken principiellt tolkningsföreträde eller privilegier i övrigt. Alla medverkar vid prioriteringar och deltar i beslut. Det här innebär också ansvar för konsekvenser av detta. Att hierarkin är nedtonad, betyder inte att det saknas ordning och reda, tvärtom. Full transparens betyder att det är tydligt vad som är förhandlingsbart och inte, samt hur beslut och mandat fördelas.


  1. Tillit är en förutsättning för utveckling genom relationer. Du behöver en trygg bas att utgå ifrån och en stöttande omgivning i vardagen för modet att visa dig sårbar när du konfronterar dina tillkortakommanden eller belyser dina utmaningar oavsett om det handlar om känsla av stolthet när du lyckas eller skam när du misslyckas.


  1. Alla utvecklar kulturen, kulturen utvecklar alla. Alla i organisationen är delaktiga, påverkar och har inflytande på den kultur som växer fram samtidigt som alla påverkas av kulturen. Kulturen är en spegling av den energi som råder utifrån faktamässiga omständigheter, organiserande principer, behov på olika nivåer samt implicita och explicita beteenden.


  1. I skillnaden finns energi för utveckling. Alla i organisationen bär på en rikedom av kunskap och erfarenheter. Ditt sätt att förstå världen är unikt för dig, precis som det är för alla andra. Att belysa skillnaden mellan olika sätt att konstruera verkligheten, skapar energi för utveckling. I skillnaden, den inkongruens som råder, finns lärdomar att dra. Det gäller för det första i skillnaden som råder mellan värderingar och ideal i relation till implicita och explicita beteenden. För det andra handlar det om skillnaden mellan behov och prioriteringar i relation till rådande kontext och det ni gör.