Organiserande Principer

RMs organiserande principer


Vi vill skapa hållbara organisationer med utveckling genom relationer


Med transparens och tillit skapar vi utveckling genom relationer


Jag är Jag


 • Jag gör mitt bästa och vill andra väl.
 • Jag tar ansvar för mina handlingar, principer och behov.
 • Jag är medveten om att min verklighet inte är allas verklighet.
 • Jag frågar när jag inte förstår och förutsätter att andra gör det också.


Vi är Vi


 • Vi tillsammans är mer än var och en tillsammans.
 • Vi respekterar varandras olikheter som en tillgång.
 • Var och en väljer sig själv utan att välja bort varandra.


Nu är det Nu


 • Det som har hänt, händer inte nu.
 • Det vi tror kommer att hända, händer inte nu.
 • Det vi vill ska hända sedan, börjar nu.Vi vill skapa hållbara affärer


Relational Management (RM) är sprunget ur närmare tjugo års studier om faktorer som bidrar till framgångsrik affärsutveckling i samspel med att människor mår bra, presterar på topp och utvecklas positivt i komplexa förändringsmiljöer. Vi vill skapa bättre affärer i världen med utveckling genom relationer.Utveckling Genom Relationer


När jag tar ansvar för mitt liv och mitt mående, tar jag också ansvar tillsammans med andra för varandra och för världen vi lever i.


Vi utgår från en positiv syn på människors inneboende kapacitet och vilja att göra gott och göra sitt bästa.


Det är i relationer vi bäst tränar och utvecklar vår förmåga till samspel där synergi mellan del och helhet fungerar på ett optimalt sätt. Det är i relationer vi upptäcker oss själva.


Det är genom goda relationer vi lägger grunden för varje framgångsrik affär som skapas i stort och smått, över hela världen.


Du gör bättre affärer när du mår bra.


Vi vill bidra till hållbara affärer i världen.


Vi vill bidra med ett ledarskap där människor ser oanade möjligheter i varje möte där affärsutveckling uppstår som en synergieffekt när två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition, utifrån att "vi tillsammans är mer än var och en tillsammans".


Vi vill helt enkelt bidra till en bättre värld genom att människor tar ansvar för sitt mående på ett sätt som gör att man har kraft och utvecklande energi att engagera sig i andra och i den värld vi lever i.Intresse | Glädje | Stolthet | Stöd – RMs hörnstenar


Intresse, Glädje och Stolthet är tre energier som bidrar till


 • Engagemang, hängivenhet och initiativkraft
 • Nyfikenhet, utforskande, mod att anta nya utmaningar
 • Vilja och lust att dela med sig av upplevelser, upptäcker, idéer och tankar
 • Kreativitet, innovationskraft och idéer, tankar, slutsatser ”utanför boxen”
 • Naturlig fallenhet att dela med sig av nya upptäckter, nya lärdomar
 • Förmågan att lära av andra, med andra, genom andra, tillsammans med andra
 • Personlig investering och hängivenhet i affärsidé, vision, mission, värdegrund
 • Delad lust är dubbel lust!
 • Delad olust är halverad olust!


En förutsättning för att hålla den goda energin levande hos såväl individen som i gruppen eller organisationen, är att det finns ett gott stöd. Stödet kan handla om interna och externa relationer, om ledarskap och medarbetarskap, men också om stödsystem såsom IT och systematiskt arbetsmiljöarbete.


Centralt för de upptäckter som vi presenterat på senare tid är att hälsofrämjande och salutogena faktorer som intresse, glädje, stolthet och stöd skapar framgång både vad gäller trivsel, hälsa och det vi kallar ”business performance”.


Med begreppet ”Business Performance”, avses här ett företag- eller en organisations förmåga att långsiktigt (under minst fem år) prestera positiva resultat utifrån vinst, omsättning, marknadsandel, kundnöjdhet, medarbetares upplevelse av arbetsmiljön, kvalitet och ansvarstagandet för miljön och omvärlden.Energi Drivande Processer stärker sustainabilitet, resiliens och agilitet


Vårt sätt att se på utveckling, baseras på modern utvecklingspsykologi med implikationer från bland annat social neuroforskning, affektteori, intersubjektivitetsteori och positiv psykologi.


Vi fokuserar på relationen;

- till oss själva,

- till andra,

- till vår historia,

- till vår framtid och

- till vårt sätt att vara närvarande i nuet.Med den Energi Drivande processen, illustrerar vi vår mest grundläggande modell


Den Energi Drivande processen belyser människors förmåga att prestera och hantera komplexa situationer med bibehållen god energi.


Inspirationskälla till vår modell, har vi hämtat från affektiv neurovetenskap, RST (Reinforcement Sensitivity Theory) och modern utvecklingspsykologi med fokus på att leda dig själv och andra i komplexa miljöer. God energi i organisationen bidrar till goda relationer som i sin tur frigör högt presterande individer.


Relational Management utgår från tre huvudfokus:


Sustainability (långsiktighet, robusthet, vidmakthållande, omsorg, ansvarstagande och medvetenhet), hur du som ledare får människor att ta fasta på god emotionell energi med intresse, glädje och stolthet och bevara den långsiktigt.


Resiliens (förmåga till självorganisation, motståndskraft, elasticitet, spänstighet), hur du som ledare får människor att hantera motgång och reglerande energi och vad som krävs för att vända utmaning i skarpt läge till något positivt.


Agility (vighet, rörlighet, flexibilitet), förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan med vikta intresssenter, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem och förmågan att ”lära i görandet”