Ledarskap

Ledarskap

Ledarskap - en process


Ledarskap förutsätter genomtänkt idé, syfte, mål och mening. Vart ska vi? Vad vill vi uppnå? Vad ska vi göra? Varför? När? Hur? Vem? Vilka? Var?


Vi liknar ledarskapet med en process som uppstår i möten och utvecklas genom relationer.


En ledare är för oss den person som medvetet - eller omedvetet - tar ansvar för processen där ledarskap skapar förutsättning för utveckling och förändring. Det gäller situationer som exempelvis förhandlingar, maktutövning, påverkansituationer, coachning, handledning, styrning, beslutsfattande, prioriteringar och en mängd olika situationer där du har formellt eller informellt inflytande.


Ledarskap syns där människor möts

Ledarskap i enlighet med Relational Management, är inte något du ”får” eller ”förtjänar”. Ledarskap ”finns” helt enkelt där människor möts. Med andra ord är alla människor i ett företag eller en organisation ledare i vår bemärkelse. Alla har ett ansvar för de processer i vardagen som omfattar ledarskapets olika dimensioner.


Ledarskapets processer är en mix av att coacha, driva på, övertyga, förhandla, locka med, inspirera, vägleda, utmana, prioritera, planera och besluta.


Ledarskapet ”syns” enbart när det utövas, även om ledarskap som process ständigt pågår både som medvetna, explicita processer och som omedvetna, implicita mönster.


Vi liknar ledarskapet med en synkron process i organisationer ungefär som vid fiskstims rörelser, där initiativ till agerande kan komma från en individ i stimmet som sedan fortplantar sig till de övriga individerna.


I en organisation kan denna individ vara en utsedd chef, projektledare eller ibland någon extern aktör eller intressent. Genom agila och komplexa processer med högst avancerade principer, där del och helhet synkroniseras, kan stimmet ändra sig utifrån omvärldens möjligheter och hot med fokus och stringens.


För oss är detta ett exempel på sustainabilitet och resiliens i samspel. Utifrån sett så är det nästan omöjligt att avgöra vem som leder och vem som följer.


Ledarskap handlar om livet - ledare som mår bra tar bra beslut

I livet tränar vi på en mängd olika processer, där ledarskapet sätts på prov. Det är situationer där vi förhandlar, klargör, diskuterar, driver på, frigör, kompromissar, påverkar, debatterar, inspirerar  eller influerar varandra i vår strävan att skapa mening med det som varit, det som komma skall eller det som händer här och nu.


I varje människa finns ett ledarskap som väntar i varje möte. Vår ambition är att få människor att ta ansvar för de processer där ledarskapet kan leda till utveckling, förbättring och förändring i enlighet med intresse, glädje och stolthet för individen, för gruppen, för organisationen och för världen.Ledarskap förenar och samverkar

Utifrån vår filosofi om ledarskapet som process, menar vi att i varje nytt möte, växer ledarskapet fram som en process av två fenomen, nämligen synergi och emergens.


Med synergi menar vi att ledarskapet uppstår i varje möte där summan av det som kommer ut av mötet är större än dess delar. Det kan vara mötet mellan två personer, eller mötet med flera personer, grupper eller organisationer. När du får loss den kreativa kraft som finns i de tre energier som vi arbetar med, dvs. Intresse, Glädje och Stolthet, skapas förutsättningar för ett Energi Drivande Ledarskap.


Med emergens, väljer vi att fokusera på relationer och samverkan, snarare än styrning via instruktioner, mål och kontroll. Utveckling genom relationer, skapar en intuitiv, snabb och agil ledning där varje del samtidigt som den leder också leds. Inspiration finns att hämta från forskning om komplexa och adaptiva system och organisationsformer som vi ser i ekosystemet och i naturen. Vi har redan tagit fiskstim som exempel. Stimmet har ett fantastiskt sätt att röra sig och förflytta sig som ”enhet”, trots att de är hundratusentals ”delar”. Genom stimmets oerhört komplexa samverkan, har de en fantastisk förmåga att ändra sig och samtidigt behålla sitt fokus och på ett framgångsrikt sätt utveckla sin förmåga till å ena sidan utveckling men också till överlevnad för att fylla sitt syfte.


I Relational Management, väljer vi att fokusera på de möten och interaktioner som uppstår i vardagen då det är i dessa processer som ledarskapet har sin kärna för att skapa ordning och de principer som sedermera manifesterar ”helheten” utifrån organisationens vision, mission, värdegrund, syfte och mål.


För oss är ledarskapet den process som frigör människors förmåga att utvecklas.


Intresse, glädje och stolthet är de energier som skapar förutsättningarna för emergens samtidigt som dessa energier är resultatet av förutsättningarna.


Välkommen att anmäla dig till våra öppna program!