Förändring

Förändring

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.  Albert Einstein.


Varje ledare och människa vet att förändring är något som tillhör vardagen. Förändring är en helt naturlig del av livet. Vi ser på förändring som process snarare än tillstånd. Vi är i ständig förändring. Att offensivt ta ansvar för förändringsprocessen, förutsätter medveten närvaro och en förmåga att samtidigt som du har fokus på "här och nu" vara medveten om det som hänt (förstå och vara bekväm med din historia) och samla farhågor och förhoppningar om framtiden. Det handlar om att du som ledare har förmågan att utvecklas både horisontellt- och linjärt i ditt ledarskap och samtidigt utvecklas vertikalt som människa.


Med Relational Management arbetar vi utifrån Sustainabilitet, Resiliens och Agilia processer för lärande, utveckling och mognad. RMs erbjudanden täcker förändringsbehovet i stort och smått, för individen, teamet och organisationen. De tre erbjudanden som fokuserar på förändring är:Vi lever i en global, komplex och föränderlig värld

Den värld vi lever i förändras snabbt och komplexiteten i våra utmaningar som ledare kräver ett allt mer komplext sätt att tänka. Globalisering är idag ett faktum för stora som små företag och organisationer. Världen erbjuder en global marknad som är både komplex och oförutsägbar. De flesta är övertygade om att Asien kommer att dominera i takt med att det globala näringslivet blir allt mer riskfyllt.


Förändringar sker snabbt och med stor skala. Framtiden är allt mer oviss och oerhört svår att förutse. Utmaningar som väntar är komplicerade med lika många frågor som svar och det finns inga enkla lösningar eller instruktionsmanualer att tillgå som ledare. Världen är tvetydig och det är mer eller mindre omöjligt att förstå allt som händer runt omkring oss och ännu svårare att förutse kraften i hur vi kommer att påverkas. Klimatförändringar och miljöpåverkan kommer att spela en stor betydelse. Vi går mot en varmare värld och våra ekologiska avtryck påverkar vårt sätt att tänka vad gäller resurser, vinst och ”hållbar utveckling”. Här krävs nya sätt att tänka och annorlunda strukturer.


Vi har också demografiska förändringar som kommer att påverka ledarskapet i världen på en mängd olika sätt. Det vi kallar för I-länder, har åldrande och stagnerande population, medan U-länderna har en snabbt växande population. Vad vi ser är migration, kompetensbrist och en dragkamp om arbetskraft, kompetens och konkurrens. Vi går också mot en ökad individualisering där folk förväntar sig ökad valfrihet. Karriären är en betydande del av hur människor uttrycker och framhäver sig själva. Lojaliteten ligger dock inte hos företaget eller organisationen, utan lojaliteten riktas mot sociala nätverk snarare än arbetsgivare.


Som ledare har du en stor utmaning i hur du ska motivera människor att ”tänka större”. Vad vi ser är också att den ”digitala livststilen” på allvar slår igenom. Vi är ”alltid på”, vi är tillgängliga 24/7 och människor kan arbeta var som helst, när som helst. Mäktiga och komplexa nätverk bildas där det inte alltid är enkelt att avgöra vem som är ”kund” och många kunder vänds till partners. När det gäller ny teknik, så går det inte blunda för den enorma utveckling som sker. Nano-, bio-, informations- och kognitiva tekniker evolutionerar områden som medicin, energi och produktion.

Med allt som sker, krävs ett nytt sätt att leda. En global värld kräver förmågor, färdigheter och attribut såsom lärande, utveckling, anpassning, självkännedom, visionärt- och innovativt tänkande, samverkan och nätverkande.


Förändring, Utveckling, Förbättring?

När det gäller förändring, har vi valt att se på processen med tre olika perspektiv, nämligen förändring, utveckling och förbättring.

Förändring; innebär att ta in nya idéer, uppslag, och kreativa lösningar till att etablera något nytt. Vi lämnar delar av det som varit samtidigt som vi skapar utrymme för något nytt. ”Det gör ont när knoppar brister”, men faktum är att vi ibland behöver lämna aspekter och delar av vår tillvaro och dokumentera en bra historia tillsammans kring detta. Detta är vad varje sorgeprocess omfattar och syftar till. Viktigt är alltså att göra ”avslut” och finna goda ceremonier och rutiner för detta samtidigt som vi har en fungerande process för implementering av det nya. En förändring innehåller alltid ambivalens kring känslor som intresse, stolthet, rädsla, ledsenhet och sorg.


Utveckling; innebär att samla individers tankar och samlade erfarenhet för att förädla detta till något som inte varit möjligt tidigare. Relational Management innebär ett förhållningssätt där vi utgår från att det som uppstår i relationer - i möten - inte funnits, eller existerat innan dessa möten ägt rum. Utveckling uppstår alltså när vi förädlar vår kunskap och erfarenhet i samspel med andra som synergieffekter av en process formad av relationer. Mina organiserande principer tillsammans med dina organiserande principer upprättar utvecklade organiserande principer för gruppen – principer som inte finns eller går att beskriva innan mötet ägt rum.


Förbättring; innebär att justera, reglera, anpassa och reglera saker i vår vardag så att en kvalitetshöjning uppstår. Ständiga förbättringar är vad vi strävar efter i enlighet med ett fungerande ledningssystem för kvalitet. Att sträva efter ständiga förbättringar innebär att vi ständigt lär oss av det vi lyckas med och sprider detta med stolthet så att en lärande organisation upprätthålls. Ständiga förbättringar innebär också att vi tillåter oss göra misstag och att vi lär oss av dessa för att hela tiden bli bättre. Varje misstag är en möjlighet till att lära sig något nytt.


Hur får vi då förändringsprocessen att fungera som bäst?


Här är några grundläggande principer i vår modell:


  1. Klargör ENERGI, FAKTA, PRINCIPER, BEHOV och BETEENDEN för den aktuella förändringsprocessen.


  1. Upprätta ett Energi Drivande Ledarskap för att skapa vilja, tro och mening när det gäller förändringen. Detta kräver fokus på motivation, engagemang och delaktighet med öppen kommunikation och ett strukturerat angreppssät för att hantera alla individer i förändringen


  1. Formera en Tydlig Ledning med Tydligt Budskap för förändringsprocessen. Högsta ledningen ska på ett aktivt sätt avisera sitt "sponsorskap" för förändringen. Budget, förväntade effekter, vision och mission ska tydliggöra hur del och helhet ska samspela på ett optimalt sätt för synergi och emergens.


  1. Upprätta Energi Drivande Team med engagerade, delaktiga och "lokala sponsorer" för förändringen. Detta förutsätter förståelse och engagemang genom organisationens alla nivåer.


  1. Skapa en Personlig relation till förändringen hos alla i organisationen. Få delen och helheten att samspela. Alla ska kunna berätta på ett begripligt sätt vad förändringen handlar om och vad som krävs för att jag ska investera fullt ut i förändringen.


  1. Upprätta en öronmärkt budget för hela förändringsprocessen. Detta innebär att det ska finnas medel för tiden EFTER implementeringen, dvs. tiden då förändringens ska iscensättas i det verkliga livet för organisationens alla delar.


  1. Implementera en Agil Förändringskultur med hög mognad i ledarskapet för att få människor att prestera optimalt i komplexa miljöer med kunskap, färdighet och mod. Detta kräver en mognad i ledarskapet som sträcker sig längre än "expert-nivå".


  1. Friigör processer för Sustainabilitet. Fokusera på den goda energin med intresse, glädje och stolthet och klargör vad som krävs för att hålla den goda energin levande genom hela processen.


  1. Frigör processer för ökad Resiliens. Stärk individers förmåga att återhämta sig och frigöra sig när det gäller ångest, stress och sorg i samband med förändringen. Alla behöver ett klargörande kring "What´s in it for me?".


  1. Anlaysera - Förbättra - Planera - Aktivera. "En plan betyder ingenting, planering betyder allt". Se till att systematiken och affärsplaneringen finns och fungerar och koppla förändringsprocessen till det offensiva kvalitetsarbetet som en naturlig del av vardagen. Håll förändringsprocessen levande genom att göra saker så enkelt som möjligt, men inte enklare.