Coachning

Coachning

Våra coacher stärker individer och grupper att växa, utvecklas och mogna i föränding.


Att vara coah är en utmaning som handlar om att i mötet med människor få igång en process som öppnar upp för utveckling, förändring och mognad.


Våra licensierade instruktörer är alla certifierade att genomföra coachning med Relational management (RM) som grund både på individ och gruppnivå. 


Det kan handla om att följa upp individer eller grupper/team efter genomförda workshops, i samband med förändringar eller liknande.


Våra organiserande principer som coach


 • Ledaren (som coachas) väljer- och tar ansvar för fokus.
 • Processen är skräddarsydd för varje individ som coachas.
 • Den som coachas äger sin egen utveckling, coachen guidar processen.
 • Coachen är en "mentaliserande" och tänkande partner, ingen auktoritet eller expert.
 • Det finns inget "innehåll" att bära ansvar för, enbart process.
 • Coachning är en utvecklande process, inte en händelse.RMs modell samspelar med ICFs kriterier


Vår coachning följer ICFs elva coachfärdigheter integrerat med den modell som RM grundar sig på.


 • Etik och professionalitet
 • Coachöverenskommelsen
 • Förtroende och närhet
 • Coachnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagandeFärdigheter som står i fokus för det Energi Drivande Ledarskapet

Att coacha ledare med RM som grund innebär att integrera den energi drivande modellen utifrån att;

 • Utvecklas horisontellt- och linjärt i ditt professionella ledarskap samtidigt som du utvecklas vertikalt som människa och ledare.
 • En ledare ska i grunden vara medveten om sina känslor. Detta innebär att i grunden inta en positiv och konstruktiv inställning kring känslor. Oavsett om det handlar om lust eller olust så bör känslors adekvata värde i kontexten beaktas. Känslor utgör en viktig källa för information i sociala sammanhang och avslöjar en hel del om relationers funktion och kvalitet. Energin är kärnan i vår energi drivande process.
 • En ledare ska uppmärksamma den känslomässiga energi som råder i sociala sammanhang och se detta som ett sätt att skapa kontakt, upprätta stöd och bidra till motivation, engagemang och utveckling.
 • En ledare förväntas agera professionellt och empatiskt. Detta innebär en förmåga att tona in energin hos medarbetare för att möta dem där de. En ledare ska validera, acceptera, och respektera medarbetares känslomässiga upplevelse oavsett karaktär. Förmågan att hålla isär den känslomässiga upplevelsen från värderingar, vilja och behov både hos sig själv och till andra är mycket viktigt.
 • En ledare har till uppgift att coacha såväl individer som grupper att symbolisera känslor med ord för att förstå, begripa och se meningen med den energi som råder.
 • En ledare behöver leva med i den energi som råder i gruppen för att guida gruppen i att hantera rådande klimat och erbjuda strategier som hjälper gruppen vidare.


För att komma i kontakt med en RM coach, se vårt nätverk av konsulter.