Assessments

RMQ | Inre & Yttre Kompass

Det är svårt att beskriva en människa, men du kan alltid beskriva vilket intryck någon gjort på dig.


RMQ fokuserar på det som fungerar

Den yttre kompassen i vår energidrivande modell illustrerar  olika nivåer av kognitiv- och emotionell mognad. Detta formar i sin tur sättet människor och grupper dikterar de existentiella villkor som råder utifrån tidsepok (evolution, historiska avtryck), geografi, existentiella utmaningar, möjligheter eller problem samt sociala- och relationella förhållanden. Dessa principer speglar ett integrativt och holistiskt förhållningssätt för att i vardagen hantera dig själv, andra och den kontext som råder. Den yttre kompassen beskriver en rörelse med utveckling som kan liknas med en pendel, där ständig växling sker i cykler med en rörelse som speglar två ytterligheter. För det första handlar det om en strävan att bestämt och påstridigt prioritera dig själv före andra, att ta plats och att ta för dig av vad kontexten har att erbjuda med ett underliggande syfte att förverkliga dig själv. För det andra handlar det om att försaka dig själv för den tillhörighet, gruppering eller system du är beroende av till förmån för överlevad och/eller social tillhörighet och status.


Det vi också ser är att utveckling sker i cykler där ökad komplexitet, föder ökad nivå av kognitiv- och emotionell mognad. Dessa cykler kan vi betrakta med exempel som årstider, mode, kosmiska fenomen, ekonomi och skiftningar i generationer. Det finns med andra ord naturligt en implicit hierarki och rangordning i den utvecklingsprocess som du ständigt är en del av där ökad grad av komplexitet, kräver ökad förmåga att hantera denna komplexitet.


Den yttre kompassen balanserar fyra kraftfält, fyra linser som i den energidrivande modellen kallas analysera, förbättra, planera och aktivera.  Dessa fyra kraftfält och linser formar ditt kognitiva ramverk och kan liknas med den karta som din inre kompass kalibreras mot när du tar ut din kurs för att navigera. För att navigera klokt behöver du dels förstå alla fyra linser med samtliga kraftfält och dels förstå kartans topografi.


Du befinner dig ständigt i process och i kontinuerlig rörelse när det gäller din yttre kompass. Detta kan liknas med att betrakta utveckling och förändring som en ständig process där du om och om igen upptäcker dig själv på nytt. Varje gång du upptäcker dig tillbaka där du en gång började, gör du det med ett förändrat kognitivt ramverk. Som resultat av detta utforskar dig själv, andra och din kontext med ett allt öppnare sinne, djupare kunskap och bredare perspektiv.


De fyra kraftfält som utgör den yttre kompassen, bildar fyra olika men sammanhängande filter som också har två polära dimensioner. Den ena polariteten består av en lodrät axel och den andra av en vågrät axel. Den lodräta axeln berör ett fokus på utifrån-in i relation till ett fokus inifrån-ut. Den vågräta axeln berör ett fokus på individen och detaljer i relation till helheten och kollektivet.

Utifrån-in innebär att fokus i första hand har sin tyngdpunkt hos kontexten och den yttre världen. Krav, förväntningar, miljö, system, terräng, kroppsliga attribut, medicin, kontext, lagar, förordningar, strategier, planering och beteende utgör några av de viktigaste grunderna för ditt sätt att navigera. Om du ska fatta beslut, litar du i första hand på teorier, fakta, logik och strategier som har sin grund i kontexten och det system du tillhör.


Inifrån-ut, innebär att fokus i första hand har sin tyngdpunkt i inre värderingar och ideal, antingen för dig som individ, eller för kollektivet som team. Värdegrund, kunskap, förståelse, empiri, erfarenheter, känslor, kultur och relationer utgör några av de viktigaste grunderna för sättet att navigera. Om du ska fatta ett viktigt beslut, litar du i första hand på dig själv, dina värderingar och ideal. Samma sak gäller för teamet. Det andra tycker och tänker och det som förhåller sig i din kontext, är enbart vägledande, inte avgörande för hur du väljer att navigera.


Individen i fokus, innebär att fokus i första hand är på dig själv, utifrån dina värderingar, ideal och attribut. I den yttersta polariteten tar individen för sig av vad som erbjuds i kontexten utan hänsyn till kollektivet. Det är den egna utvecklingen och förmågan att åstadkomma resultat som betyder mest.

Kollektivet i fokus, innebär att fokus i första hand är på helheten och kollektivets bästa. I den yttersta polariteten förväntas individer göra avkall på egna behov och ideal till förmån för kollektivets bästa som helhet. Här är ”laget för jaget” den organiserande principen.


När du kombinerar de två polarära ytterligheterna, framträder fyra kraftfält som också fungerar som filter för ditt kognitiva ramverk. Ditt ramverk speglar dessa fyra filter som på samma sätt som de är olika, också hänger ihop. För att på bästa sätt förstå dig själv, andra och den kontext som du navigerar, behöver du alla filter för att skapa en helhet. 


Helheten omfattar dels en organisering och dels en organisation. Organisering sker när individen eller kollektivet ”blir till”. Detta speglas i den process vi många gånger hänvisar som ”utveckling”. Organisation, är sättet vi presenterar denna utveckling med vad gäller yttre attribut. Som individ handlar det om din persona, det som är synligt såsom exempelvis din förståelse, din kunskap, kompetens, personlighet och attityd. Som kollektiv handlar det om den design man valt att organisera sig med, det som ofta kallas ”organisationskartan”. Det är det system som förverkligar värderingar, ideal, visioner, lagar, förordningar och inriktning vad gäller verksamhet. Med den inre och yttre kompassen i samspel, sker en integrering mellan organisering och organisation.


den inre kompassen samspelar med den yttre kompassen. Den inre kompassen balanserar den emotionella energin utifrån faktamässiga omständigheter i din kontext, organiserande principer, behov av nöd och glöd samt implicita och explicita beteenden. Den yttre kompassen illustrerar rörelsebalansen mellan inifrån-ut och utifrån-in samt individuellt fokus på detaljnivå i relation till fokus på kollektivet, helheten.

 

De fyra perspektiv som omfattar den yttre kompassens principer speglar för det första individens organisering i relation till kollektivets organisering och för det andra fokus på kollektivets organisation i relation till individens organisation. I den yttre kompassen ser du fyra centralt organiserande principer som fungerar som kraftfält och linser för hur du förstår dig själv, andra och din kontext. Dessa kallas analyserande – individens organisering, förbättrande – kollektivets organisering, planerande – kollektivets organisation och aktiverande – individens organisation. Siffrorna 1–8, anger olika utvecklingslinjer för din kognitiva- och mentala mognad, vilket också speglar utveckling i evolutionär och kulturell mening. Detta påverkar topografin i din yttre kompass genom att ta hänsyn till de livsvillkor som gäller såsom exempelvis tid, geografi, plats, problem, utmaningar och andra omständigheter.


Individens organisering

Med Individens organisering, avser vi här sättet du som individ förstår dig själv, andra och ditt sammanhang genom att fokusera din energi på fakta och principer. Med denna lins, förstår du andra och den värld du lever i genom ett inre reflekterande som grund. Genom att utveckla din analyserande lins, växer också dina principer både på bredd och djup, något som också för med sig att din faktamässiga kontext bryter ny mark när det gäller förståelsen av dig själv, andra och ditt sammanhang.

Första nivån av individens organisering (#1, ”Upptäckare”), kännetecknas av instinktiv självbevarelse där förmågan att beakta helheten eller ett större sammanhang är begränsat. När du passerar den andra nivån (#5, ”Expert”), utvecklas din autonomi och förmåga till att med EXPERTENS perspektiv använda dina ideal och värderingar till att driva och på och skapa resultat utifrån det du tycker är viktigt och angeläget.


Kollektivets organisering

Med Kollektivets organisering, avser vi här kollektivets sätt att hantera makt, inflytande och påverkan utifrån kultur och socialisation. Energi fokuseras här på principer och behov. Med denna lins är det framför allt kollektivets behov som står i fokus och med principer avses här de normer och värderingar som manifesteras i det kollektiv du tillhör. Genom att utveckla din förbättrande lins, växer också dina principer både på bredd och djup samtidigt som de behov som sätts i fokus ombesörjer en större helhet som också omfattar ett högre ideal.

Första nivån av kollektivets organisering (#2, ”Fantast”), kännetecknas av irrationell strävan mot säkerhet. Som del av kollektivet, tillåter du dig inte att sticka ut, vara annorlunda eller ifrågasätta vare sig kultur, normer eller ideal. När du passerar den andra nivån (#6, ”strateg”), ökar din förmåga att balansera ett större sammanhang med STRATEGENS perspektiv för och skapa hållbara resultat tillsammans.


Kollektivets organisation

Med Kollektivets organisation, avser vi här det system och den organisation som kollektivet etablerat. Detta visar sig i den organisationskarta som råder utifrån regler och andra ramverk. Energi fokuseras här på behov och beteenden. Behov har här sin grund i vad kontexten kräver, de förväntningar som finns utifrån-in snarare än det som speglas inifrån-ut. Genom att utveckla din planerande lins, växer också omfånget vad gäller den kontext som kollektivet ombesörjer.

Första nivån av kollektivets organisation (#4, ”Diplomat”), kännetecknas av principfast disciplin, där förmågan att röra sig utanför kollektivets reglering är begränsad. När du passerar den andra nivån (#8, ”Samskapande”), utvecklas din förmåga till helhetssyn och kapacitet att skapa synergieffekter med ett SAMSKAPANDE perspektiv.


Individens organisation

Med Individens organisation, avser vi här din beskaffenhet som individ att möta de krav och förväntningar som råder utifrån-in samt sättet du klär dig och visar upp din personlighet. Här iscensätter du dina ideal och värderingar i praktisk handling. Din energi fokuserar främst på dina beteenden och sättet du sorterar och hanterar fakta. Med fakta, avses här framför allt dina egna attribut samt sättet du agerar på de krav och förväntningar som råder. Genom att utveckla din aktiverande princip, växer också detaljrikedomen i sättet du förstår de krav och förväntningar som omger dig samtidigt som du nyanserar dina beteenden i linje med vad omgivningen förväntar sig.

Första nivån av individens organisation (#3, ”Impulsiv”), kännetecknas av impulsiv makt. Livet är en arena för konkurrens och du måste hela tiden vara beredd att ta strid för din status. När du passerar den andra nivån (#7, ”Katalysator”), utvecklas din förmåga att med KATALYSATORNS perspektiv integrativt skapa resultat för en större helhet och nå hållbara effekter för lång tid framöver.


RMQ som map eller 360°

RMQ finns i två olika varianter. Först har vi en traditionell 360° skattning som chefer och ledare kan använda för att få insikt om hur medarbetare, kollegor eller andra intressenter upplever ledarskapet. Vi har också vad vi kallar RMQ map, som ger en inblick i kulturen, hur relationer samspelar och fungerar i organisationen eller i teamet samt en inblick i beslutsprocesser, drivande och hindrande krafter, roller och organiserande principer på individ-, respektive teamnivå.


Ambitionen är att fokusera på roller och ansvar samt relationer, inte egenskaper eller personlighet. Vi vet att det är lättare att ändra en roll eller en relation än att ändra sig som person. RMQ är ett bra instrument för att få igång förändring, utveckling och förbättring av just roller, relationer och individens ansvarstagande för helheten.


RMQ kan också genomföras som en ”map”, där du då gör en kartläggning av en grupp, eller ett team, eller en hel organisation. Du kan då också jämföra olika team eller grupper med varandra och spegla likheter och olikheter.


Många företag och organisationer använder vår RMQ360° som ett  underlag för att coacha chefer i sin utveckling.


RMQ360° fungerar också som ett bra sätt att arbeta med ledning i förändring.


Vår RMQ map används ofta av företag och organisationer som ett inslag i workshopdagar för chefer och medarbetare tillsammans (Energi Drivande Team®).


RMQ map används också som ett fristående inslag i teamutveckling eller som ett sätt att studera kulturen i organisationen när du vill fokusera på utveckling eller arbeta med komplexa förändringar.Praktiskt och enkelt

Att genomföra en map eller 360° är enkelt. Respondenterna klickar på en länk i ett e-mail och kommer då till sin personliga enkät.  Hjälp med påminnelser och återkoppling till respondenterna samt återrapportering sker på ett illustrativt och professionellt sätt. 

 

 • Kunden väljer hur man vill schemalägga e-postutskick med upp till tre automatiska påminnelser till varje respondentgrupp. Svaren finns omedelbart tillgängliga i flera rapportformat och är möjliga att bearbeta på olika sätt.
 • Vi gör sammanställningar i rapportform i samråd med varje beställare.   
 • Översikt och strukturen i RMQ360 anpassas lätt till den befintliga verksamheten. Genom ett rollbaserat behörighetssystem ges varje användare tillgång till enkäter och undersökningar inom sitt ansvarsområde. Detta innebär att var och en ser just det som behövs på ett överskådligt sätt. 
 • Respondenternas anonymitet är garanterad. Webenkäten kan dock ”känna av” vilka som inte svarat och det går att skicka påminnelser om så önskas.  All dataöverföring sker med så kalla SSL kryptering och IP-adresser är skyddade.
 • Data hanteras enbart av legitimerad personal.RMQ i kort fakta

 

 • Mycket god sekretess och integritet utan krångel.
 • Illustrativ grafisk och numerisk presentation av svar inklusive möjlighet att tolka svar på öppna frågor.
 • Goda möjligheter att aggregera svar från en serie undersökningar till rapporter för totalanalys. 
 • Möjlighet att exportera totalresultatet och resultat av korstabuleringar till Word, Excel eller PDF om så önskas.
 • God variation att göra beräkningar av medelvärde, median och standardavvikelse på kvantitativa data utifrån behov.
 • Vi sköter inbjudningar och automatiska påminnelser till respondenterna via e-post där vi också kommunicerar med respondenterna.
 • I samråd med beställare, finns också möjlighet att dölja olämpliga textkommentarer från publicering i rapporter och återkoppling.