Aktuellt

Aktuellt


Energidrivande Ledarskap på distans

I prövande tider när vi förhåller oss till fysisk distansering och resurserna är begränsade, erbjuder vi ett ledarprogram som möter behov hos ledare att navigera klokt när ständigt vitt vatten råder

Öppna program

Energidrivande Ledarskap®


Vi lever i en händelserik tid med utmaningar och möljigheter där 

oro och framtidstro speglar ständiga förändringar i vår omvärld.


  • Behöver du utveckla ditt ledarskap för att möta nya utmaningar?
  • Behöver du utveckla medarbetarskapet i din organisation?
  • Vill du utveckla eller stärka ditt team eller din organisation i förändring?
  • Du kanske behöver konkret och affärsdrivande insatser på organisationsnivå?
  • Du kanske vill utveckla en agil ledarskapskultur i ditt team, eller i din organisation?
  • Du kanske vill utveckla en agil medarbetarkultur?


Mot bakgrund av rådande pandemi, har vi beslutat att inte ta in fler ansökningar. Kommande program kommer i närtid enbart erbjudas digitalt och just nu har vi fullt i våra program.


Vill du att vi aviserar när vi har ett nytt program på gång, så anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev. 

Ny upplaga

Boken Energidrivande Ledarskap uppdaterad


Grunden för mänsklig utveckling sker i relationer. Att leda och driva utveckling i komplexa förändringsmiljöer förutsätter väl fungerande relationer. Som ledare handlar det om relationen till dig själv och relationen till viktiga intressenter.

Den värld vi lever i förändras snabbt och komplexiteten i våra utmaningar som ledare kräver ett allt mer komplext sätt att tänka och agera. Globalisering är idag något helt naturligt för stora som små företag och organisationer.

Förändringar sker snabbt och med stor skala i en värld där helt nya kommunikationsmönster, sociala medier och förändrad teknik bereder helt nya sätt att mötas och organiseras. Framtiden är allt mer oviss och oerhört svår att förutse. Klimatförändringar och miljöpåverkan har stor inverkan på ledarskapet och affärsutvecklingen i världen. Vi går mot en starkt förändrad värld och våra ekologiska avtryck påverkar vårt sätt att tänka vad gäller resurser, vinst och hållbar utveckling. I denna bok presenteras ledarskap med fokus på relationer, agila processer och energi.

Det Energidrivande Ledarskapet kombinerar ett affektivt, neurovetenskapligt perspektiv med modern utvecklingspsykologi som grund utifrån den forskning som vuxit fram på senare år när det gäller sustainability, agility och resilience. Det handlar om att ta fasta på och utveckla intresse, glädje och stolthet i ledarskapet som bärande energi för bättre affärer i världen.


Boken kan köpas här


Ny bok om TEAM

För dig som vill utveckla ditt team


Människan är i grunden en social varelse som ständigt söker nya vägar att utvecklas. Det handlar dels om att utveckla och förverkliga dig själv och dels om att utveckla och förändra världen du lever i. Det är i samverkan människor åstadkommer utveckling på bästa sätt.

Denna bok presenterar hur du tillsammans med ditt team på bästa sätt navigerar i en komplex värld med mer eller mindre oförutsägbar horisont. I takt med att de utmaningar, problem, och uppgifter som omger dig blir alltmer komplexa och mångfacetterade, behöver också ditt mentala ramverk för att hantera dessa leva upp till de krav som ställs. Vertikal utveckling innebär att du växlar upp från att göra det du redan gör och det du är bra på till att öppna upp för att utveckla något nytt och åstadkomma en hållbar förändring. Det innebär att du når en ökad grad av emotionell och mental mognad som människa samtidigt som teamet och verksamheten utvecklas.

Boken illustrerar en affektivt neurovetenskaplig approach på utveckling och förändring. Det handlar om att kanalisera din positiva energi tillsammans med ditt team och sortera dina organiserande principer. Det handlar också om att förstå och balansera dina behov i relation till helhetens utmaningar och det verksamheten kräver. Avslutningsvis handlar det om att göra vad som förväntas utifrån den faktamässiga kontext som råder och samtidigt utvecklas tillsammans med ditt team utifrån de utmaningar som uppstår oavsett hur komplex och oförutsägbar horisonten gestaltar sig.


Med illustrerande exempel, konkreta övningar och en tydlig modell kan du med ditt team kalibrera din inre och yttre kompass för att gemensamt navigera agilt på ett energidrivande sätt.  Ärlighet, transparens och mod att bli den du är tillsammans med ditt team utgör de grundläggande principerna i en kultur som genomsyrar allas naturliga strävan att utvecklas genom relationer.


Boken kan du köpa här:

Ny plattform för RM i Sverige tar form


Under 2019 börjar vi bygga en ny plattform för FoU, nätverk, studier, utbildningar etc. inom ramen för RM i Sverige. Under vår nya akademi kommer vi hantera framtida licensieringsutbildningar och organisera interna och externa nätverksträffar, seminarier, workshops och andra viktiga forum för att nå utveckling genom relationer hos ledare och medarbetare inom företag och organisationer, stora som små, globala som lokala.


Först ut i vår lansering, ordnar vi en serie av seminarier under epitetet "samtal om ledarskap".


Vidare har vi ett projekt tillsammans med Prolympia för att utveckla det pedagogiska rummet och arbeta med barn och ungdomars psykiska hälsa. Mer information kommer inom kort.

Leadership Agility® Change Lab


Bill Joiners forskning om Leadership Agility har fått stor uppmärksamhet världen över. Studier har tydligt påvisat en korrelation mellan ledares mognad och förmågan att framgångsrikt driva förändring, leda team och nå hållbara resultat för organisationen.


I Sverige är ChangeWise´s strategiska samarbetspartner och exklusiva leverantör av Leadership Agility® Change Lab, PsyCons Relational Management® AB.Vi erbjuder öppna programt i Sverige. Du kan läsa mer här.

Utbildning i Relational Management

Är du intresserad av att arbeta som intern- eller extern konsult och använda grunderna i RM?


Vi erbjuder dig som är intresserad av den relationerna inriktningen med RM som grund i arbetet med att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i grupper, individer och organisationer.


Du får möjlighet att i två steg bekanta dig med RMs organiserande principer och ta del av metod, stödmaterial, forskningsbakgrund, nätverk mm.


Beroende på din bakgrund och erfarenhet, tittar vi tillsammans på hur du sedan kan arbeta vidare med RM i din yrkesvardag.Observera att mellan tillfälle 1 och 2, ges du möjlighet att genomföra ett web-baserat arbete antingen i din egen organisation, eller hos en kund.


Anmäl ditt intresse här!

Studie om Business Performance, Relational Management & Leadership Agility


Bill Joiner och Alexander Lundberg


Våra studier påvisar ett klart samband mellan satsning på att utveckla ledarskapskulturen i kombination med salutogena och hälsofrämjande faktorer för ökad Business Performance. De hälsofrämjande faktorer vi studerat är intresse, glädje, stolthet och stöd som kännetecknas av agila processer. Leadership Agility och Relational Management främjar goda relationer och framgångsrika affärer.


I studien fokuserar vi på följande aspekter;


  • Vad kännetecknar ledarskap i organisationer som är hållbart framgångsrika när det gäller affären (vinst och omsättning), kundnöjdhet, god arbetsmiljö, god kvalitet, marknadsandel samt företagets ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och etiska ansvarstagande?
  • Hur speglar ledarskapskulturen individers upplevelse när det gäller intresse, glädje och stolthet i relation till krav att prestera på topp i komplexa förändringsmiljöer?
  • Vilka faktorer i arbetsmiljön skapar hög grad av affärsmässig framgång?


Alexander Lundberg, grundare av PsyCons Relational Management och tillika författare till boken "Utveckling Genom Relationer" bedriver tillsammans med Bill Joiner, grundare av Bostonbaserade företaget ChangeWise och författare till den prisbelönta boken "Leadership Agility", en studie om Relational Management och Leadership Agility och dess koppling till Business Performance.


Leadership Agility och Relational Management ger en klar bild av vad du som chef kan göra för att utveckla ett energi drivande ledarskap på alla nivåer i organisationer för att förstärka samspelet i organisationen där kreativitet, skapande och affären sätts i centrum.


I studien som pågår, framgår tydligt hur organisationer som medvetet arbetar med de framgångsfaktorer som Relational Management och Leadership Agility lyfter fram också är mer framgångsrika än organisationer som slarvar med dessa faktorer.


Framgången speglar affären rent ekonomiskt, men också känslan att gå till jobbet, hälsan och måendet i stort och smått.


High Performers har tydligt utvecklat en arbetsmiljö där individer upplever intresse, glädje, stolthet och stöd i betydligt högre utsträckning än Low Performers.


High Performers har utvecklat en agil och mogen kultur gällande ledarskapet och medarbetarskapet på ett helt annat sätt än Low Performers.För att få igång utveckling genom relationer utifrån RM och Leadership Agility, finns en rad olika moduler att tillgå: