Arbetsmiljökartläggning

Analys- och kartläggning via WEB

Vill du göra en översyn av kulturen, arbetsmiljön, ledarskapet eller medarbetarskapet på ett överskådligt och smidigt sätt?


Inom ramen för Relational Management, erbjuder vi företag och organisationer en validerad WEB-baserad och interaktiv analys- och kartläggning för att undersöka kultur, arbetsmiljö, ledarskap, relationer och förändringsmognad.

Med vår PSQ – den PsykoSociala Qmpassen® – har du möjlighet att analysera, kartlägga och studera kulturen, arbetsmiljön, ledarskapet och medarbetarskapet utifrån en rad olika perspektiv. Här finns fem moduler att tillgå som alla går att kombinera utifrån behov och intresse.


A) Salutogena och hälsofrämjande faktorer

Den salutogena delen i PSQ omfattar variabler för intresse, glädje, stolthet och stöd med fyrtio ”organiserande principer” för vad som omfattar en god, hälsosam och effektiv arbetsplats.


Med vilken energi går medarbetare och chefer till sin arbetsplats? Denna del tittar på hur medarbetare och chefer upplevelser den hälsofrämjande energin i relation till sin arbetsmiljö. Samliga påståenden är ställda ur ett positivt perspektiv - vi letar inte "fel", utan frågar efter "hur mycket av det goda finns hos oss?"


En intressant aspekt av PSQ och den salutogena och hälsofrämjande delen är att medarbetare får möjlighet att dels skatta sin egen upplevelse och dels ges möjlighet att skatta vad man tror om andras upplevelse. Det eventuella GAP som uppstår, är en intressant inblick i de principer som råder. Vanligt är att man skattar sig själv högre än vad man tror om andra, vilket ofta bottnar i att det förekommer negativa rykten som skapar oro och farhågor som sällan har en faktamässig grund.


En stor fördel är att använda denna del i en uppföljande workshop där man på ett upplevelsebaserat och hermeneutisk förhållningssätt sedan kan klargöra varje medarbetares tolkning och upplevelse av respektive princip för att skapa goda grunder för utveckling, förbättring och förändring.

Våra studier har påvisat ett starkt samband mellan hög upplevelse av intresse, glädje, stolthet, stöd och Business Performance. Företag och organisationer som har en kultur som speglar dessa fyrtio principer, fostrar "High Performers" både vad gäller ledarskapet och medarbetarskapet.


B) Riskfaktorer i arbetsmiljön  och symtom på ohälsa i enlighet med SAM 2001:1 och OHSAS 18001.

Det här är en klassisk kartläggning av faktorer eller symtom i arbetsmiljön som kan utgöra en risk för ohälsa. Denna del fyller kriterierna enligt OHSAS 18001 och SAM (AFS 2001:1, AFS 2003:04, 2008:05).


Här tar vi upp aspekter såsom psykisk ohälsa, stress, hot och våld. I denna del finns också faktorer med som är kopplade till den fysiska arbetsmiljön, där medarbetare har möjlighet att dels skatta upplevd risk, men också ges möjlighet att avgöra om det är angeläget med en handlingsplan och om så är fallet, bedöma hur pass akut en åtgärd förefaller utifrån medarbetarens/ledarens upplevelse.PSQ är uppdaterad med de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller från och med den 31 mars 2016 som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.C) Drivande och utvecklande krafter vs. Inhiberande och reglerande krafter 

Vill du ta tempen på balansen mellan utveckling och reglering i din organisation?

Denna del tittar på balansen mellan å ena sidan drivande krafter och å andra sidan hindrande krafter i enlighet med RST (reinforement Sensitivity Theory) och dess teori om BIS/BAS/FFFS.


Dessa faktorer kan korsrefereras med övriga faktorer för att mer ingående studera och följa upp den energi som råder i organisationen och ger en god grund för ledningen utifrån planerade insatser för förbättring-, utveckling- och förändringsinsatser.
D) Ledarskapskulturen med insikt om upplevda nivåer utifrån Leadership Agility

Denna del studerar medarbetare och ledares upplevelse av rådande ledarskapskultur.Vi tittar här på mognadskulturen i ledarskapet utifrån Bill Joiners forskning om vuxenutveckling och de tre olika nivåerna expert, achiever och catalyst.


Denna del har som syfte att kartlägga och mäta olika aspekter av utveckling för tänkande, värderingar och meningsskapande både på individnivå och en kulturell nivå. Här får du en inblick i människors sätt att betrakta  progression i såväl tänkande som meningsskapande i den rådande ledarskapskulturen. Det handlar dels om individers preferens för att lösa och hantera komplexa utmaningar och dels om mognad som människor utifrån teorier om vuxenutveckling, Adult Development Psychology.


E) Risk- och konsekvensanalys i samband med ändring av verksamhet i enlighet med SAM 2001:1

Om ni står inför en ändring av verksamheten, ska ni i enlighet med SAM 2001:1 genomföra en risk- och konsekvensanalys.

”När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.”

8 §, andra stycket, AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Med PSQ får ni en klarsynt grund att stå på för att upprätta en pro-aktiv handlingsplan för förändringen som täcker dels akuta åtgärder, men också en iblick i vad som kan göras när det gäller promotiva insatser utifrån ett hållbart perspektiv (sustainability).PSQ har ett klart hälsofrämjande perspektiv

PSQ studerar främst de salutogena och hälsofrämjande faktorer som vi i våra studier funnit korrelera starkt med business performance, nämligen individers upplevelse av INTRESSE, GLÄDJE, STOLTHET och STÖD. Här fångar vi fyrtio positiva principer som varje individ får ta ställning kring. Dels får individen skatta sin egen upplevelse och dels får individen skatta hur man tror att andra i organisation upplever dessa faktorer. Ett intressant GAP mellan individers samlade upplevelse och vad man tror om andras upplevelser fångar rådande principer och kultur på ett fascinerande sätt.


Utifrån ett neuro-psykologiskt perspektiv och RST (Reinforcement Sensitivity Theory) tittar också på drivande och utvecklande krafter (BAS - Behavior activiation/approach system) och inhiberande, reglerande krafter (BIS - Behavior Inhibition System) samt stress med FFFS (Fight-Flight-Freeze System).


Vad är det som främjar utveckling och förändring på ett positivt sätt?

Vilka är de främst drivande krafterna som skapar god energi och lust? Vilka är de främst inhiberande och reglerande krafterna? Vad ligger bakom olust som exempelvis rädsla, frustration, farhågor eller irritation?


Utifrån Bill Joiners forskning om Leadership Agility, lyfter PSQ också fram hur individerna upplever mognaden och ledarskapskulturen i företaget/organisationen. Vilka faktorer träder fram i ledarskapet? I medarbetarskapet? Hur skattar individerna i organisationen sig själva och andra? Vad kan vi lära oss om de tre vanligaste nivåerna, expert-achiever-catalyst?


Många företag och organisationer använder vår PSQ som ett sätt att vässa sågen i det strategiska förändrings- och utvecklingsarbetet. PSQ kan ge en ovärderlig information om rådande kultur där du får en inblick i hur individerna i organisationen upplever mognaden i ledarskapet, medarbetarskapet, möten, planering, tankar om framtiden, förändringar, utveckling och principer om intresse, glädje, stolthet och stöd.


Många företag och organisationer använder också PSQ som ett viktigt inslag i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kartlägga, riskbedöma och analysera rådande arbetsmiljö ur ett flertal aspekter. Den här genomlysningen är ett stöd i arbetet med att integrera arbetsmiljön och utveckling genom relationer som en naturlig del i den dagliga verksamheten för att ska skapa en sund, säker och utvecklande arbetsmiljö.


Genom att den PsykoSociala Qmpassen® omfattar ett såväl salutogent/hälsofrämjande synsätt med positiv psykologi som grund samt en mångfacetterad riskinventering med ett traditionellt preventivt och patogent synsätt som grund för att göra riskinventering och söka symtom på problem och ohälsa, fyller den också kriterierna för Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljöföreskriften "SAM 2001:1" (AFS 2001:1, AFS 2003:04, 2008:05) samt OHSAS 18001.


Vi ser gärna att PSQ följs upp med workshops, seminarier och coachning för medarbetare och chefer med fokus på att ta fram handlingsplaner för utveckling, förbättring och förändring.


PSQ kan också användas vid Risk- och Konsekvens bedömning i samband med förändringar i enlighet med SAM 2001:1. Då anpassas frågebatteriet till den aktuella förändringen. Det finns goda möjligheter att skräddarsy frågor så att det passar den aktuella situationen/förändringen som ditt företag eller din organisation står inför.


Är du intresserad? Kontakta oss för mer information!