Assessments

RMQ | emotional style navigator®

Det är svårt att beskriva en människa, men du kan alltid beskriva vilket intryck någon gjort på dig.

 

Vårt web-baserade instrument belyser hur du sorterar faktamässiga omständigheter ("awerness & attention""), organiserar dina principer ("intention"), förstår egna och andras behov och navigerar utifrån implicita och explicita beteenden. Instrumentet, "RM - emotional style navigator®" (också kallat "RM Qmpassen"), belyser även din förmåga till mentalisering utifrån kogntiv och mental mognad. Du får också en inblick i din emotionella stil för att förstå hur du kan skapa en konstruktiv balans vad gäller din energi.

 

RMQ finns i två olika varianter. Först har vi en traditionell 360° skattning som chefer och ledare kan använda för att få insikt om hur medarbetare, kollegor eller andra intressenter upplever ledarskapet. Vi har också vad vi kallar RMQ map, som ger en inblick i kulturen, hur relationer samspelar och fungerar i organisationen eller i teamet samt en inblick i beslutsprocesser, drivande och hindrande krafter, roller och organiserande principer på individ-, respektive teamnivå.

 

RMQ fokuserar på det som fungerar

Under åren 1995-2011, har vi gjort studier i företag och organisationer utifrån organiserande principer som på ett positivt sätt skapar gott resultat i verksamheten i balans med en god arbetamiljö .RMQ är det vi kallar en "yttre" kompass som hjälper individer, team och organisationer att navigera i samspel med individers respektive "inre kompass". Genom att illustrera den energi som råder och klargöra fakta, principer, behov och beteenden skapar vi transparens i samspel och beslut för framtiden. Det är som en lins med fyra delar där varje del bidrar med en viktig pusselbit för helheten.

 

Vi har genom åren låtit närmare 800 medarbetare och 500 chefer genomfört vår RMQ360°. Närmare 2500 respondenter finns i vår referensdatabas för RMQ map. Den samlade kunskap vi har kring detta utgör grunden för RMQ 360° och RMQ map.

 

Ambitionen är att fokusera på roller och ansvar samt relationer, inte egenskaper eller personlighet. Vi vet att det är lättare att ändra en roll eller en relation än att ändra sig som person. RMQ är ett bra instrument för att få igång förändring, utveckling och förbättring av just roller, relationer och individens ansvarstagande för helheten.

 

RMQ som map eller 360°

RMQ kan också genomföras som en ”map”, där du då gör en kartläggning av en grupp, eller ett team, eller en hel organisation. Du kan då också jämföra olika team eller grupper med varandra och spegla likheter och olikheter.

 

Många företag och organisationer använder vår RMQ360° som ett underlag för att coacha chefer i sin utveckling.

 

RMQ360° fungerar också som ett bra sätt att arbeta med ledning i förändring.

 

Vår RMQ map används ofta av företag och organisationer som ett inslag i workshopdagar för chefer och medarbetare tillsammans (Energi Drivande Team®).

 

RMQ map används också som ett fristående inslag i teamutveckling eller som ett sätt att studera kulturen i organisationen när du vill fokusera på utveckling eller arbeta med komplexa förändringar.

 

 

Praktiskt och enkelt

Att genomföra en map eller 360° är enkelt. Respondenterna klickar på en länk i ett e-mail och kommer då till sin personliga enkät. Hjälp med påminnelser och återkoppling till respondenterna samt återrapportering sker på ett illustrativt och professionellt sätt.

 • Kunden väljer hur man vill schemalägga e-postutskick med upp till tre automatiska påminnelser till varje respondentgrupp. Svaren finns omedelbart tillgängliga i flera rapportformat och är möjliga att bearbeta på olika sätt.
 • Vi gör sammanställningar i rapportform i samråd med varje beställare.
 • Översikt och strukturen i RMQ360 anpassas lätt till den befintliga verksamheten. Genom ett rollbaserat behörighetssystem ges varje användare tillgång till enkäter och undersökningar inom sitt ansvarsområde. Detta innebär att var och en ser just det som behövs på ett överskådligt sätt.
 • Respondenternas anonymitet är garanterad. Webenkäten kan dock ”känna av” vilka som inte svarat och det går att skicka påminnelser om så önskas. All dataöverföring sker med så kalla SSL kryptering och IP-adresser är skyddade.
 • Data hanteras enbart av legitimerad personal.

 

 

RMQ i kort fakta

 • Mycket god sekretess och integritet utan krångel.
 • Illustrativ grafisk och numerisk presentation av svar inklusive möjlighet att tolka svar på öppna frågor.
 • Goda möjligheter att aggregera svar från en serie undersökningar till rapporter för totalanalys.
 • Möjlighet att exportera totalresultatet och resultat av korstabuleringar till Word, Excel eller PDF om så önskas.
 • God variation att göra beräkningar av medelvärde, median och standardavvikelse på kvantitativa data utifrån behov.
 • Vi sköter inbjudningar och automatiska påminnelser till respondenterna via e-post där vi också kommunicerar med respondenterna.
 • I samråd med beställare, finns också möjlighet att dölja olämpliga textkommentarer från publicering i rapporter och återkoppling.